KAS frågar politikerna inför kommunvalet 2018

Kalvsunds Allmännyttiga Samhällsförening (KAS) har ställt ett antal lokala Kalvsunds frågor till de största partier som ställer upp kommunfullmäktige i Öckerö kommun.
Frågorna har ställts till Moderata samlingspartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet , Sverigedemokraterna och Centerpartiet

* Centerpartiet sitter ej ännu i kommunfullmäktige och har önskat svar på följdfrågorna, KAS har svarat.

Här nedan ser ni frågan och svaren från respektive parti:

 


 1. Parkering för boende och besökare till Kalvsund/ Grötö är begränsat och nyligen har avgiften höjts markant.
  Vill ni bygga ut och skapa flera parkeringsplatser på Framnäs, Björkö, för boenden och besökare till Kalvsund och Grötö?

M:  Vi vill bygga ut antalet parkeringsplatser och vi utreder möjligheten till ett p-hus på Framnäs. En annan möjlighet är att det byggs ett p-hus i samband med att skoltomten bebyggs av entreprenören för byggnationen.

KD: Vi i KD har besökt Kalvsund vid ett par tillfällen och då fått höra om de frågor som ni tycker är viktiga, parkeringsfrågan är en av de frågor vi vet engagerar mest. Fler parkeringar är på gång. En bygglovsansökan på ett parkeringshus är inlämnad och det totala antalet nya parkeringsplatser beräknas bli drygt 40 st på Framnäs. Om det behövs vill vi även verka för att ytterligare parkeringar anläggs i anslutning till den nuvarande parkeringsplatsen.

L: Det är vår bestämda uppfattning att antalet parkeringsplatser behöver, snarast måste, utökas på södra Björkö/Framnäs – gärna med hjälp av ett parkeringshus

S: Ja det tycker vi är en bra ide.

V:  Vi anser att varje hushåll på Kalvsund och Grötö ska erbjudas en avgiftsfri parkeringsplats. Men vi vill också främja samåkning och kollektivresande. Därför bör ytterligare platser avgiftsbeläggas. Eftersom parkeringsplatserna inte räcker till, vare sig för boende eller besökare ställer vi oss bakom exempelvis Miljöpartiets motion om ett parkeringshus på Grönevik.

MP: Det är ju ett jätteproblem att vi inte kan ta emot bilburna gäster alls. MP har motionerat om att det skall byggas ett p-hus vid Grönevik. Vi tror många skulle vara beredda att betala för att kunna förvara sina bilar väderskyddat och säkert. Det skulle också öka antalet platser. Det skall uppmärksammas att zon-indelningen i kollektivtrafiken kommer ändras och att det sannolikt blir så att Öckerö ingår i Göteborgszonen. Förhoppningsvis kommer det innebära att bussarna på Björkö används mer och att just den trafiken får ökad turtäthet. Det kan också inverka på hur många pendelplatser som kommer vara tillgängliga.

SD:  Absolut vill vi göra mera p platser,klart att det finns ett behov av mera platser speciellt nu när det bygga både på Kalven o Grötö

C:  I mån av plats kan vi tänka oss att bygga fler. Här är det en fråga om äganderätt också, kan er förening få arrendera marken?


 1. Parkerings avgiften har nyligen höjts markant. Eftersom Kalvsund och Grötös öar är bilfria så har invånarna i stort behov av en fungerade p-plats med låg eller ingen avgift. Det finns ett stort antal parkeringsplatser i kommunen som ej är avgiftsbelagda t.ex. pendlarparkering på Pinan, p-platsen vid Öckerö färjeläger. Varför skall Kalvsund och Grötös invånare bestraffas med hög avgift när man är i så stort behov av detta, vi har inget annat val.
  Vill ni sänka avgiften till en låg nivå eller ta bort den helt?

M:  Avgiften är avsedd att finansiera byggnationen av p-platserna. Det är inte samma typ av p-platser som en pendlarparkering som ska främja att man reser mer kollektivt. Vi har inga planer på att förändra p-avgiften på Framnäs.

KD: Pendlingsparkeringar är fria för att de skall uppmuntra till kollektivtrafikåkande. Kostnaden för boendeparkeringar är i stället för kostnaden för att anlägga en egen parkering utanför sitt hus. Även boende i kommunens hyreslägenheter betalar avgift för sina parkeringar. Det finns i nuläget inte några planer på att avgiften skall sänkas. Vi vill även verka för fler elstolpar för el- och laddhybridbilar.

L: Frågan om avgiftens storlek har inte diskuterats. Jag kan därför inte ge Dig något tydligt svar på den frågan. Däremot vill jag säga att det är en viss skillnad på pendelparkering och boendeparkering, eftersom pendelparkeringar etableras i syfte att underlätta, stimulera nyttjande av kollektivtrafik.

S: Det är skillnad på boendeparkering med garanterad plats och pendelparkering max 24 tim/ dygn därför anser vi att  avgiften för boendeparkeringen ska kvarstå.

V:  Vi anser att varje hushåll på Kalvsund och Grötö ska erbjudas en avgiftsfri parkeringsplats. Men vi vill också främja samåkning och kollektivresande. Därför bör ytterligare platser avgiftsbeläggas. Eftersom parkeringsplatserna inte räcker till, vare sig för boende eller besökare ställer vi oss bakom exempelvis Miljöpartiets motion om ett parkeringshus på Grönevik.

MP: Funderar just på att motionera om att bland de befintliga platserna på Grönevik skall några bli avgiftsbelagda (via sms t ex). När vi öbor besöker vänner på andra orter får vi ju ofta betala p-avgift och våra vänner har inget emot att betala hos oss, det viktiga är att det verkligen finns någon plats. MP har uppmärksammat att det är gratis att parkera på de flesta ställen i kommunen, men liksom vid Grönevik, gäller max 24 h. MP har också upprepat uppmärksammat att när det gäller Nordöarna lägger kommunen pengar på att köpa in extra färjeturer dit. Alltså skulle man kunna säga att vi på de bilfria öarna subventionerar transporter av bilar hem till dem som bor på Nordöarna. MP har också motionerat om att P-hus skall byggas på Burö för att minska biltransportbehovet till Nordöarna.
För övrigt har MP motionerat om att man omedelbart måste se över säkerheten vid färjeläget Grönevik för de oskyddade trafikanterna. Vi fasar för ytterligare en vinter då vi måste löpa gatlopp mellan bilarna för att hinna till 296an. Enklaste, billigaste, åtgärden vore nog att flytta gång-cykelbanan mellan färjan och avfarten till Framnäsparkering till sydsidan av vägen.

SD: Vi vill ta bort avgiften,men dom som har El-platser blir avgiften kvar.

C: Är marken på Framnäs kommunal? I så fall tycker vi inte att den ska vara avgiftsbelagd. precis som du skriver så är ingen annan pendlingsparkering det.


 1. Kommunikation, färjelinje 296 är helt avgörande för att det vardagliga livet skall fungera. Synkningen med andra kollektiva lösningar är dåliga, t.ex. synkning med Björköleden och Bussar på Lilla Varholmen. Vidare går ej färjan på natten samt stora uppehåll på helgerna, som medför att jobba på obekväma tider är uteslutet.
  Kommer ni kräva bättre samråd och att kommunikationen utökas och skall fungera bättre för Kalvsund och Grötös befolkning?

M: Vi har under åren lagt ner mycket arbete på att detta ska fungera bättre. Det visar sig att detta inte är helt enkelt när det är tre parter inblandade, Färjerederiet, Västtrafik och kommunen. Vi kommer att fortsätta våra strävanden att få detta att fungera så bra som möjligt.

KD: Öckerö kommun har kontinuerliga samråd med Västtrafik om turtäthet tidtabeller där även frågor om kommunikationerna till Björkö, Kalvsund och Grötö diskuteras. Vi vill i detta sammanhang se över möjligheten till någon fler färjetur på kvällen mellan kl 17-21 när många önskar åka hem från arbete, skola och aktiviteter. Vi vill även titta på möjligheten att minska på uppehållen i trafiken dagtid på helgerna.

L: Vi är helt överens om att det finns väldigt stora brister i dagens kollektivtrafik, särskilt vad gäller Er som kommer till Lilla Varholmen via Björköleden. De olika operatörerna måste avkrävas påtagliga förbättringar när det gäller synkroniseringen mellan buss och färja, färja-buss, och dessutom är det rimligt att vi får möjlighet att komma hem (alternativt resa bor) senare kvälls-/nattetid.

S: Absolut vi tycker definitivt att det borde finnas bättre kommunikationer till Kalvsund och Grötö och kommer att arbeta med frågan i diskussion med Västtrafik.

V: Att våra förbindelser fungerar och är synkade med varandra är helt avgörande för att vi ska vara en levande skärgårdskommun och därför vill vi att kommunen i samarbete med övriga aktörer intar en aktiv roll vad gäller utveckling och utbyggnad av kollektivtrafiken. Dessutom anser vi att behovet av kollektivtrafik även nattetid ska ses över.

MP: Jo, det har ju seglat upp som ett ökat problem nyligen. Som oppositionsparti kan vi inte annat än att regelbundet påpeka detta vid kommunstyrelsens möten. Det är ju Västtrafik och Trafikverket som skall samverka. Jag tror effekten är störst om vi, allmänheten, skriver till dessa aktörer direkt och hör av oss till media.

SD: Vi vill öka färjetrafiken i hela kommunen även anslutnings färjor till pinan för snabbfärjor till stenpiren

C: Kollektivtrafiken måste ses över på alla öar. Naturligtvis ska det funka att ta sig till och från alla 10 öar. Kan en lösning vara en mindre elfärja som på ”obekväma” tider går i en ringlinje runt öarna?


 1. Vår färja av avgiftsbelagd, en enkelbiljett kostar 27kr för en vuxen per resa eller 760kr för 30dagar.
  Kommer ni kämpa för att sundare avgift för Kalvsund och Grötös invånare?

M: Taxan följer de taxeregler som Västtrafik har och vi har inga planer på att förändra dessa.

KD:  Avgiften sätts av Västtrafik och är inte en kommunal fråga. GrönBlå Samverkan, där KD ingår, som styr i Västra Götalandsregionen har dock röstat igenom ett förslag där hela Öckerö kommun kommer att ingå i samma zon som Göteborg. Detta kommer att innebära sänkta avgifter för resor från Kalvsund till Göteborg. Då blir avgiften likställd med Södra skärgården.

L: När det gäller Västtrafiks taxor fokuserar vi för närvarande på att den föreslagna nya zonindelningen träder i kraft så snart som möjligt. När den är genomförd kommer vi, alla Öckeröbor, att kunna resa inom zon 1 på lägsta avgiftsnivån. Zon 1 omfattar Göteborg, Mölndal, Partille och Öckerö. Detta har jag medverkat till i min roll som ledamot i Göteborgsregionens (GR) politiska styrgrupp för ”Miljö och samhällsbyggnad” och i veckan var jag i kontakt med Liberalernas vice ordförande i Kollektivtrafiknämnden som berättade att man räknar med beslut i nämnden innan årsskiftet.

S: Ja det kommer vi göra med frågan ägs inte av oss men vi kommer att försöka påverka detta i samtal med Västtrafik

V: Vi menar att all kollektivtrafik ska vara avgiftsfri.

MP:  Nej, vi har inte planerat något speciellt för just dessa “hållplatser”. Väldigt viktigt tycker vi dock det är att vår kommun ingår i Göterborgszonen, något mp i VG drivit hårt. Om detta sker kommer ju vår färjetur bli helt gratis för dem som åker vidare med buss till Göteborg

SD: Vi vill ta bort avgiften helt .släppa kollektivtrafiken fritt för en bilfriare tätort o en renare miljö.

C: Här ställer jag mig frågande, varför betalar ni avgift? Här måste jag veta mer känner jag. Det låter dumt.


 1. Vägfrågan, Vi har länge kämpat för att kommunen skall underhålla våra vägar då de är i dåligt skick, mycket håligheter m.m. Kommunen hävdar att vissa vägar ej är kommunala, vi har länge önskat att få en redovisning vilka vägar som är kommunala men utan vettig respons, vi anser att alla vägar på Kalvsund är kommunala då de ingick i köpet 1957 när Kommunen övertog municipalsamhället Kalvsund.  Kommunen har därefter även anlagt vägar på Kalvsund.
  Kommer ni driva frågan att öka underhållet samt ge order till kommunen att ta sitt ansvar och sköta alla våra vägar?

 

M: Vi har satsat mer pengar till vägunderhåll och detta kommer att komma Grötö och Kalvsund till godo också. Det pågår en utredning om vilka vägar i kommunen som är kommunala som kommer att klargöra vilka vägar som kommunen har ansvaret för.

KD: Det påbörjades för ett par år sedan en utredning kring ägarskapet av vägarna på Kalvsund. Tyvärr avstannade detta arbete men vill att denna så snart som möjligt skall tas upp igen och avslutas.

L: Första steget, när det gäller vägfrågan i kommunen, är att kartlägga ansvarsförhållandena. Det enda vi med säkerhet vet, är att vägen från Hönö Pinans färjeläge och den första rondellen på Hönö (vid ”Tappen”) är statlig och en del av den berömda väg 155. Resten av vägnätet är kommunalt, enskilt, privat, etc. På försommaren beslutades om att avsätta medel för att låta kartlägga ansvarsförhållandena, så att tydlighet kommer att föreligga, när det gäller vem som har ansvar för väghållningen och vägunderhållet. Det är lätt att hålla med Dig om att det föreligger brister.

S: Det har genomförts en utredning angående vägarna på Kalvsund. I den utredningen kom man fram till att alla Kalvsunds vägar är enskilda. Vi Socialdemokrater anser att det är en förvaltningsfråga som ö-rådet kan ta upp med berörd tjänsteman.

V: Den här frågan är tydligen ytterst komplicerad och har varit under utredning i många år. Självklart måste kommunens vägar underhållas men vi kan knappast ge order om att kommunen ska underhålla alla vägar.

MP: Det är ett enormt eftersatt arbete i kommunen att reda ut vem som äger och har ansvar för vilka vägar.  Gäller tyvärr inte bara Grötö och Kalvsund. På Grötö har vi påpekat det tokiga i att renhållningen kör med tunga bilar på Grötö, förstör vägarna, som är privata eller outredda, och sedan tar betalt för detta körande av oss öbor.

SD: Självklart skall kommunen ha ett underhåll på vägar även på Kalven o Grötö.

C: Här är det enklare att svara, om kommunen äger vägen ska den underhålla den. Punkt slut.


6. Fiberanslutning. Kalvsund kommer tyvärr inte upp till de % andel som krävs av Öckerönät för att påbörja byggnation. På andra orter i kommunen har kommunen gått in med pengar för att byggnation kan starta.
Kommer ert parti driva frågan om att skjuta till pengar så att Kalvsundsborna får fiberanslutning?

M:  Ja.

KD: Utbyggnationen av fiber på Kalvsund kommer att starta under 2019. Kalvsund har en anslutningsgrad på 47% vilket innebär att Öckerö kommun kommer att få subventionera utbyggnaden. Beräknad underskott i ett inledningsskede är ca 130 000 kr/år. Beslut om denna subvention tas i kommunfullmäktige torsdag 6 september och KD står bakom förslaget att skjuta till 130 000 kr/år för att Kalvsundsborna skall få fiberanslutningar. Förhoppningsvis kommer anslutningsgraden att öka efterhand att fler Kalvsundsbor upptäcker de stora fördelarna med fiberanslutning.

L: Även Kalvsund kommer att anslutas till fibernätet. Kommunen ansvarar för kostnadstäckning för den händelse ”Öckerö Nät” inte når finansiering genom att fastighetsägare inte väljer att boka anslutning i kalkylerad omfattning.

S: Kommunen kommer att ge Öckerö Nät ekonomiska garantier i det fall arbetet med utbyggnad av fiber resulterar underskott för bolaget. Detta innebär att Kalvsund kommer att få fiber

V:  I handlingarna till kommunfullmäktige 6/9 framgår att förslag till beslut vad det gäller eventuellt underskott är att kommunen ska gå in och täcka upp detta liksom man gjort på andra öar.

MP: I tisdags röstade kommunstyrelsen enhälligt för att täcka eventuella förluster vid utbyggnad av fiber till Kalvsund, så ni kan andas ut. Hur det blir med fiber på Grötö vet vi dock inget om.

SD: Vi la en motion om att använda Telias befintliga rör som går in i husen fick väldigt dåligt gensvar

C: Här är Centerpartiet mycket tydliga, alla ska ha fiberanslutning. Så det kommer vi ta upp. Om vi kommer in i kommunfullmäktige.

Inläggsförfattare: Markus H