Hamnen

Fasta båtplatser

KAS/Hamngruppen hanterar ca 80 båtplatser fördelade på två hamnområden. Dels den norra hamnen vid färjeläget, dels den södra hamnen i anknytning till båtkranen.

För att få hyra båtplats av KAS/Hamngruppen krävs att förhyraren är boende på Kalvsund. Åretruntboende person har därvid företräde gentemot sommarboende. Per åretruntboende hushåll får förhyras maximalt två båtplatser och per övriga hushåll maximalt en båtplats. Båtplats uthyres årsvis 1 januari – 31 december.

Båtplatsen förhyrs personligen och får inte lånas ut, hyras ut eller överlåtas. Förhyrare som avser att inte nyttja förhyrd båtplats visst år skall anmäla detta till hamnkapten. Efter samråd och överenskommelse med hamnkapten kan båtplats få fortsätta förhyras även om egen båt ej förtöjs, dock maximalt under ett år. Hamnkapten har därvid rätt att hyra ut båtplatsen i andra hand under aktuellt år. Efterföljande år skall förhyraren förtöja egen båt, i annat fall är båtplatsen att betrakta som uppsagd.

Årsmöte för KAS, Kalvsunds Allmännyttiga Samhällsförening, beslutar om årsavgift för båtplats. Avgiften består av en fast och en rörlig avgift.
För dessa avgifter se separat pdf längst ner på sidan.

Den som önskar hyra båtplats av KAS/Hamngruppen anmäler detta via e-post till kas@kalvsund.nu med kontaktuppgifter och uppgifter om befintlig eller tänkt båt. Båttyp, längd, bredd etc.

Beroende på en mycket stor inflyttning till Kalvsund under de senaste åren har vi f n en kö om ca 25 köande, vilket tyvärr innebär lång väntetid eftersom den årliga rotationen vanligtvis uppgår till endast 3 á 4 platser. Kön om ca 25 personer är tämligen lika fördelad mellan åretruntboende och sommarboende. För att möta den ökade efterfrågan har vi nyligen projekterat två möjliga utbyggnader i form av flytbryggor med utrymme för ca 15 båtplatser vardera. Emellertid har båda alternativen bemötts med negativa invändningar av berörda remissinstanser varför Länsstyrelsen beslutat att inte ge oss erforderliga tillstånd. Utbyggnad enligt något av alternativen kan således inte ske. F n finns inget ytterligare alternativ av större format utan fokus är på mindre lösningar.

Tidigare har vi gjort två utbyggnader i form av flytbryggor. Den första år 2001 genom utläggande av en 30 m lång flytbrygga i anslutning till södra hamnen. Härigenom skapades ett betydande sjölä för den befintliga hamnen i kombination med tre nya långsidesplatser. Den andra utbyggnaden gjordes år 2015 och består av två flytbryggor i vinkel strax norr om den norra hamnen. Även här erhöll vi ett påtagligt sjölä för den befintliga hamnen samt sju nya båtplatser.

Avgifter Hamnen