Underrättelse om antagande detaljplan för Kalven 1:138, Skolan

UNDERRÄTTELSE OM ANTAGANDE DETALJPLAN FÖR KALVEN 1:138, SKOLAN, KALVSUND, ÖCKERÖ KOMMUN

 

detaljplan

 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-26 att anta detaljplanen för Kalven 1:138, Skolan, Öckerö kommun.

Kommunstyrelsens beslut har anslagits på kommunens anslagstavla i kommunhuset den 2:e december 2015. Protokollsutdrag med beslut i ärendet (Kf § 120) bifogas denna underrättelse.

Den som är missnöjd med beslutet kan skriftligen överklaga i brev ställt till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Överklagandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen/Samhällsbyggnad på nedanstående adress senast tre veckor från den dag då ett tillkännagivande om justering av protokollet med antagandebeslut har satts upp på kommunens anslagstavla.

 

Öckerö kommun

Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnad

475 80 Öckerö

 

Efter kontroll att överklagandet kommit in i rätt tid lämnas brevet vidare till länsstyrelsen för prövning. Beslutet får dock överklagas endast av den som är berörd av förslaget och som senast under samråd och under granskningstiden skriftligen framfört synpunkter som inte blivit tillgodosedda. I brevet ska anges vilket ärende och vilket beslut som överklagas. Redogör för hur Ni begär att beslutet ska ändras samt varför. Underteckna brevet och förtydliga namnteckningen. Uppge också postadress och telefonnummer.

Handlingarna finns tillgängliga på kommunens hemsida: www.ockero.se

 

 

Mer info:

Kf§120

Underättelse om antagande

 

Inläggsförfattare: Markus H