Färjetrafiken på Linje 296 från december 2023 – frågor och svar om pågående upphandling

Nedan har KAS sammanställt information samt frågor/svar gällande den pågående upphandling av färjetrafiken på Linje 296. KAS tar gärna emot frågor på adressen kas@kalvsund.nu och uppmuntrar till dialog i ämnet.
Vi uppdaterat sidan med mer frågor & svar när det finns att tillgå.

Bakgrund
Ansvaret för färjetrafiken av linje 296 ligger sedan många år tillbaka på Västtrafik.
Kommunen har enligt avtal drivit färjetrafiken för Västtrafiks räkning.

Befintligt trafikavtal ingicks 2011 mellan Västtrafik och Öckerö kommun. Avtalstiden för
nuvarande avtal är 8 år med 4 optionsår (2 år för vardera optionen). Alla optioner är utlösta
vid avtalets slut i december 2023.

Under åren 2021–2022 kommer båttrafiken mellan Öckerö-Framnäs-Kalvsund-Grötö att
handlas upp av Västtrafik med planerad trafikstart i december 2023. Avtalet avser att gälla
under perioden 2023 december till och med december 2038 (15 år) Avtalet träder i kraft när
båda Parter har undertecknat Avtalet och upphör automatiskt och utan föregående
uppsägning vid tidtabellsskiftet i december 2038.

Upphandlingens målbild
Ett av flera utvecklingsområden är att samhällsplanering och kollektivtrafik ska
ses som en ömsesidig process med det övergripande målet att öka andelen
hållbara resor. Det övergripande målet bryts ned i fyra delmål.

  • Ökad tillgänglighet för invånarna i hela Västra Götaland
  • Attraktiv kollektivtrafik
  • Alla resenärsgrupper beaktas
  • Minskad miljöpåverkan från kollektivtrafiken

Hur upphandlingen är utformad?
Upphandlingen är uppdelad i två delar:
1) Hyra ut en båt till Västtrafik – Sista anbud 20 December 2021, beslut under kvartal 1 –
2022
2) Operatörsskapet (driften) – Sista anbud 3 Maj 2022, beslut under kvartal 2 – 2022


Samling av svar på en del frågor som dyk upp under hösten

Informationen kommer från upphandlingsdokumentation samt svar från olika dialoger
mellan representanter från KAS och kommunen som skett löpande under 2021 med en mer
intensiv dialog under hösten.

Q: Har Västtrafik rätt underlag för antal resande med färjan nu när appen To-Go används
mer och mer?

Västtrafiks stämplingsstatistik visar på en negativ resandeutveckling de senaste
åren. De manuella resanderäkningar som har gjorts visar dock på att det faktiska
resandet ligger på en stabil nivå
och att resandeminskningen främst beror på
försämrad stämplingsbenägenhet samt införande av To Go-biljetter. Denna
biljettyp kan trafikoperatören i dagsläget inte visera.

Q: Kommer färjetrafiken minska och turer ställas in?
Underlaget till upphandlingen har som kravbild att nuvarande driftnivå skall bibehållas inom
avtalets omfattning. Diskussioner avseende tidtabellförändringar sker dock redan under
dagens avtal och under det nya avtalets löptid kommer vi från KAS håll säkerligen behöva
bevaka och hantera en del förslag på förändringar som föreslås från Västtrafiks håll.


Q: Kommer färjan lägga till på Lilla Varholmen också med risk för färre turer till
Kalvsund/Grötö?

I upphandlingen så har man tagit höjd för att avtalet inte ska utesluta den möjligheten på
sikt. Det är många pusselbitar som ska på plats innan en sådan lösning skulle vara aktuell. I
dagsläget är det nuvarande turtäthet och linjesträckning som är aktuellt.


Q: Det ryktas om att fossilfri drift (eldriven färja) inte bara är ett önskemål utan ett hårt
krav – vilket i så fall innebär en begränsning i hur Burö kan användas antar vi?

Västtrafik har satt kravet att det ska vara eldrift. Det är inte aktuellt att bygga om Burö
eftersom Kommunstyrelsen har tagit beslut om att de inte ska vara med
på upphandlingen av själva båten.


Q: Planerar kommunen (via Öckerö Rederi AB) att komma in med ett anbud också. 
Upphandlingen är uppdelad i två delar: En för operatörsskapet (driften) och en för att hyra
ut en båt till Västtrafik. ÖRAB kommer att lämna in ett anbud på driften men inte för att
hyra ut båten.


Q: Vid eldrift av färja – kommer våra färjelägen vara anpassade för det?
Angöring, laddning- och nattplats Öckerö färjeläge
Som del i hamnavtalet tillhandahålls natt- och laddplats för ordinarie Fartyg vid Öckerö
färjeläge. Laddkapacitet på ca 500kW kommer finnas att tillgå.


Q: Kommer nuvarande färjepersonal vara kvar?
Det beror helt på hur upphandlingen av operatörskapet går. Kommunen avser att lämna ett
anbud enligt ovan.


Q:  Det finns ett förslag på att Burö ska säljas som ligger för beslut – vad är avsikten med
detta givet upphandlingen och nästa steg?

Förslaget var uppe på senaste Kommunstyrelse nov 2021, men ärendet återremitterade.
Tanken är att kommunen ska ta detta beslut efter det att vi vet hur upphandlingen går 2022.


Q: Då Polstjärnan och beställningstrafiken drivs i kommunens egen regi – men i dagsläget
med personal som saxas mellan Burö/Polstjärnan. Efter den nya upphandlingen – hur är
planen framåt för att säkra upp kommunservice och det behov som finns avseende
beställningstrafik med mera där bilfärjan kommer att behövas?

Mycket bra fråga. Vi har pratat om detta och har för avsikt att gå vidare med denna fråga
under nästa år (2022) så snart vi vet resultatet av upphandlingen.


Q: Kommer den nya färjan klara våra varierande förhållanden under vintertid?
Trafikföretaget ska ansvara för att trafik kan bedrivas under isförhållanden. Separat istidtabell ska tas fram i samråd med Beställaren. I det fall Trafikföretaget under Avtalstiden
kommer sätta in annat fartyg än ordinarie Fartyg eller allokerat reservfartyg, ska fartyget
uppfylla krav enligt upphandlingsdokumentationen.


Q: Det finns farhågor från Ö-rådens håll att vi kommer få svårare med den löpande
dialogen om man byter leverantör av färjetrafiken – hur ser du på det? Finns det en tanke
på hur vi (kommun/öråd) kan bibehålla den goda relation vi har med nuvarande
uppsättning. 

Det är Västtrafik som beslutar om vem som ska få driva färjetrafiken. Kommunstyrelsens
ordförande utgår från att den operatör som vinner upphandlingen är mån om att ha en
konstruktiv dialog med både kommunen och ö-råden även i framtiden.

Inläggsförfattare: Markus H